Dr. Rudolf Kučera

Publikationen


Monographien


KUČERA, Rudolf, Život na příděl. Válečná každodennost a politiky dělnické třídy v českých zemích 1914-1918 [Rationed Life. War, Everyday Life and Labour Politics in the Czech Lands 1914-1918], Nakladatelství Lidové noviny, Prague 2013.
KUČERA, Rudolf, Staat, Adel und Elitenwandel. Die Adelsverleihungen in Schlesien und Böhmen 1806–1871 im Vergleich, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2012. (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft, Bd. 205)


Herausgeberschaften


KUČERA Rudolf (ed.)., Identity v českých zemích 19. a 20. století: Hledání a proměny [Identities in Czech Lands in 19th and 20th Centuries: Searches and Changes], Prague 2012.
KUČERA Rudolf (ed.), Muži října 1918. Osudy aktérů vzniku Republiky československé [Men of October. The Actors of the Foundation of the First Czechoslovak Republic], Prague 2011.


Aufsätze


KUČERA, Rudolf, Marginalizing Josefina. Work, Gender and Protest in Bohemia 1820-1844, Journal of Social History 46, No. 2 (Winter 2012), pp. 430-448.
KUČERA, Rudolf. Entbehrung und Nationalismus. Die Erfahrung tschechischer Soldaten der Österreichischen Armee 1914–1918, in: Bernhard Bachinger - Wolfram Dornik (Hrsg.), Jenseits des Schützengrabens. Der Erste Weltkrieg im Osten: Erfahrung - Wahrnehmung - Kontext, Wien - Innsbruck 2013, pp. 121-137.
KUČERA, Rudolf, Muži ve válce, válka v mužích. Maskulinita a světové války 20. století v současné kulturní historiografii, Soudobé dějiny 4/2011, pp. 549-562.
KUČERA, Rudolf, Philanthropy and Public Donation Striving for State Recognition. The Bohemian Ennoblements 1806 – 1871, in: Milan Hlavačka, Magdaléna Pokorná, Tomáš W. Pavlíček (eds.), Collective and Individual Patronage and the Culture of Public Donation in Civil Society in the 19th and 20th Centuries in Central Europe, Prague 2010, pp. 194 - 209.
KUČERA, Rudolf. Páni kamarádi. Gender v raném dělnickém hnutí českých zemí před rokem 1848, Český časopis historický 107/2009, č. 4, pp. 797–822.
KUČERA, Rudolf. Občanská společnost. Koncept a jeho historizace. Dějiny – Teorie – Kritika 2/2007, pp. 219–231.
KUČERA, Rudolf. Állam, Nemesség és Civiltársadalom. Nemesi címadományozások Csehországban és Sziléziában, 1806–1871, Korall. Társadalomtörténeti folyóirat 28–29 (September 2007), pp. 31–59.


Rezensionen


Jan Harasimowicz - Matthias Weber (Hrsg.): Adel in Schlesien. Gesamtausgabe in 2 Bänden, München 2010, in: Vierteljahrsschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 4/2011, pp. 500-501.
Lukáš Fasora. Dělník a měšťan. Vývoj jejich vzájemných vztahů na příkladu šesti moravských měst 1870-1914, Brno 2010, in: Střed/Centre. Časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století, 2/2011, pp. 109-120. Nancy Folbre, Greed, Lust and Gender. A History of Economic Ideas, Oxford - New York 2009, in: Dějiny - Teorie - Kritika 2/2010, pp. 328-333.
Angelika Epple - Angelika Schaser (eds.), Gendering Historiography. Beyond National Canons, Frankfurt am Main - New York 2009, in: Gender, rovné příležitosti, výzkum 1/2010, pp. 92-96.
Francois Mayer, Češi a jejich komunismus. Paměť a politická identita, Praha 2009, in: Střed/Centre. Časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století 1/2010, pp. 153-157.
Jiří Štaif, Obezřetná elita. Česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830 – 1851, Praha 2005, in: East Central Europe / L´Europe du Centre-Est. Eine wissenschaftliche Zeitschrift 2 / 2007
Vollständige Publikationsliste: http://www.mua.cas.cz/index.php/en/employees/43-kategory-en/employees/248-rudolf-kucera